Cơ cấu tổ chức

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Chủ tịch HĐQT: PGS.TS. Lê Văn Hùng

– Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Văn Hãnh

– Ủy viên HĐQT :

+ Bà Lê Thị Đức

+ Ông Phạm Văn Ca

+ Ông Lê Minh Huân

+ Ông Nguyễn Văn Tạo

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn

II. BAN GIÁM HIỆU

– Hiệu trưởng         : PGS. TS. Lê Văn Hùng

– Phó Hiệu trưởng   : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

– Phó Hiệu trưởng   : Ths. Nguyễn Văn Tạo

III. CHI BỘ

Bí thư : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

IV. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM

Bí thư đoàn trường: Thầy Lưu Thành Kỳ

V. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Trịnh

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lệ

2. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

– Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Văn Hùng

– Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Thị Trang

3. Phòng Đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế

– Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

VI. CÁC KHOA

1. Khoa cơ bản

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phước Nhuận

2. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

– Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

– Phó trưởng khoa: TS. Đinh Văn Đãn

3. Khoa Kế toán và Tài chính ngân hàng

– Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Mạnh

– Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Văn Minh

4.  Khoa Quản lý đất đai 

– Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

– Phó trưởng khoa : Ths. Phạm Thị Nguyệt

5.  Khoa Công nghệ kĩ thật xây dựng

Trưởng khoa : PGS. TS. NGƯT. Nguyễn Văn Hùng

6. Khoa Công nghệ thông tin

Trưởng khoa: TS. Tạ Văn Cánh 

Phó trưởng khoa: Ths. Phạm Thu Thuận

7. Khoa Luật

Trưởng khoa : PGS. TS. Phan Hữu Thư 

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Thịnh

8. Khoa Điều dưỡng

– Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Bá Nhất

– Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Lương Long

– Phó trưởng khoa: Ths. Vũ Thị Phượng

–  Phó trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Thị Nhuyên

9. Khoa Quản lý nhà nước

– Trưởng khoa: TS. Trần Quốc Hải

– Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Tám

10. Khoa chính trị học

– Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Sáu

– Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Lương Long

– Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh

11. Khoa Dinh Dưỡng

– Trưởng khoa: PGS. TS. Lê Danh Tuyên

– Phó trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Đỗ Huy

VII. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Giáo dục Cộng Đồng

Giám đốc: Ths. Nguyễn Văn Tạo

2. Trung tâm ngoại ngữ và hợp tác Quốc tế

 Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

3. Ban khảo thí và đảm bảo chất lượng

Phó trưởng ban phụ trách: ThS. Cà Ngọc Chung

The complete parents’ guide to psychology of bullying kids cell phone monitoring issues pumpic blog teenage bullying has become a widespread issue in recent primary years.